top of page
INTERNATIONELL RÄTT

Internationell rätt

  • Twitter - svarta cirkeln
  • Instagram - svarta cirkeln
  • Facebook - svarta cirkeln

Den internationella rätten brukar delas upp i två delar. Nämligen, folkrätten och den internationella privaträtten. Folkrätten behandlar de offentliga rättigheterna (alltså rättigheterna mellan stater) medan privaträtten behandlar de privata rättigheterna (rättigheterna mellan enskilda individer som bygger på lagstiftning och rättspraxis i varje berört land). 

Folkrättens rättskällor utgörs istället av internationella avtal och internationell sedvänja. Den primära folkrätten innehåller regler som är bindande även för de stater som inte är parter i avtalen eller erkänner viss internationell sedvänja. Dessa rättsregler kallas jus cogens. Ett exempel på jus cogens är förbudet mot folkmord. Internationella brottmålsdomstolen ICC kan straffa enskilda personer som brutit mot folkrätten. Den Internationella domstolen i Haag ICJ funktion är att lösa tvister mellan stater. Ibland upprättas även domstolar enbart för att lösa en viss tvist, dessa kallas tribunaler.

Det är framförallt tre problem den internationella privat- och processrätten söker en lösning på. nämligen, vilket lands domstol som ska avgöra tvisten, vilket lands lag som ska tillämpas samt huruvida en dom som har meddelats i ett annat land kan erkännas och verkställas utomlands.

 

TM Juristbyrå hanterar de flesta ärende med internationell anknytning. 

 

Kontakta oss gärna

Image by Christine Roy
bottom of page