top of page
MÅLSÄGANDEBITRÄDE

Målsägandebiträde

 • Twitter - svarta cirkeln
 • Instagram - svarta cirkeln
 • Facebook - svarta cirkeln

Har du blivit utsatt för brott? 

Personer som har utsatts för brott har i regel rätt till ett målsägandebiträde. Målsägandebiträden utses i normalfallet slumpmässigt av domstol, men brottsoffer kan även begära att viss advokat eller jurist ska företräda dem. Målsägandebiträdets arbete är kostnadsfritt för brottsoffret, och bekostas av domstolen. Ett målsägandebiträdes uppgift är att ge juridisk rådgivning, samt företräda sin klient, med anledning av brottet. Målsägandebiträdets arbetsuppgifter omfattar bland annat:

 • Biträde vid polisförhör. Vi stödjer dig vid dina kontakter med utredande polis och tillser att gärningen utreds så noggrant som möjligt.

 • Komplettering av förundersökning. Vi kompletterar förundersökningen med relevant dokumentation, såsom läkarintyg på fysiska skador, intyg från psykolog om psykiskt lidande, utredning avseende kostnader och förlorad arbetsinkomst, kvitton på förlorad eller förstörd egendom, med mera.

 • Upprättande av skadeståndsanspråk. Vi går igenom ditt ärende och upprättar ett skadeståndsanspråk i samråd med dig.

 • Skadeståndsyrkande. I samband med åtal väcker vi talan om enskilt anspråk och driver en skadeståndsprocess mot den tilltalade.

 • Biträdande av åtalet. Under huvudförhandling biträder vi åtalet och tillser att ditt skadeståndsanspråk framläggs för bedömning av rätten.

 • Genomgång av domstolens dom. Tillsammans med klienten analyserar vi tingsrättens dom. Beroende på utfall formulerar vi ett överklagande och biträder klienten även i hovrätten.

Det är vår uppfattning att uppdraget som målsägandebiträde inte slutar efter domstolens huvudförhandling. Vi menar att uppdraget även omfattar att hjälpa klienten under de praktiska moment som vanligtvis följer efter rättegången:

 • Att ansöka om utmätning gentemot gärningsmannen via Kronofogden.

 • Att begära försäkringsersättning.

 • Att ansöka om brottsskadeersättning.

Detta efterarbete omfattas inte i formell mening av domstolsuppdraget, men vi utför det ändå helt kostnadsfritt för våra klienter. Vi anser helt enkelt att en klients rätt tillvaratas genom ett åtagande om att hjälpa klienten ”till vägs ände”.

Image by Hunters Race
bottom of page